Juridiskt Meddelande

Välkommen till Crenna Plåt AB’s webbplats "Webbplatsen". Detta juridiska meddelande gäller för Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du följande villkor. Om du inte samtycker till följande villkor, observera att du inte får använda Webbplatsen.

Upphovsrätten © till Webbplatsen tillhör Crenna Plåt AB (”Crenna”).

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller allt innehåll i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Crenna är förbjudet utom i enlighet med följande uttryckliga villkor. Crenna samtycker till att du surfar på Webbplatsen på din dator och skriver ut kopior av dessa sidor endast för ditt personliga bruk och inte för spridning såvida detta inte skriftligen godkänts av Crenna i förväg. Enskilda dokument på Webbplatsen kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Alla namn, logotyper och varumärken (”Varumärkena”) tillhör Crenna, dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare eller affärspartners. Varumärkena får endast användas i enlighet med vad som framgår av detta juridiska meddelande eller i enlighet med skriftligt tillstånd från Crenna.

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ritningar, ljudklipp och mjukvara tillhör Crenna eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag.

Upphovsrättsligt skyddat material får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller efter erhållande av skriftligt förhandstillstånd från Crenna Plåt.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument klassificerade som offentliga är tillåtna i offentlig kommunikation om källan till informationen anges.

Webbplatsen och innehållet däri tillhandahålls som en service för dig. Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Crenna garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara konstant tillgänglig eller felfri. Crenna förbehåller sig rätten att när som helst revidera Webbplatsen eller neka åtkomst till hela eller delar av denna.

CRENNA LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER AVSEENDE ÄGANDE, ICKE-INTRÅNG, TILLÄMPLIGHET, BRUKBARHET, KORREKTHET, LÄMPLIGHET AVSEENDE SÄRSKILD, SPECIELL ELLER ALLMÄN ANVÄNDBARHET, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD ANVÄNDNING, MED AVSEENDE  WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER GJORDA HÄNVISNINGAR. CRENNA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ALL EVENTUELL SKADA OAVSETT TYP AV SKADA BASERAD PÅ ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Allt material, information eller annan kommunikation som du skickar till eller publicerar på Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, underlicensierbar och generisk ("Kommunikationen"). Crenna kommer inte att ha några skyldigheter angående Kommunikationen. Crenna kommer vidare vara fri att sprida, kopiera, distribuera, införliva och / eller på varje annat sätt använda Kommunikationen, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra saker som förknippas därmed, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

För din smidighet kan Crenna från tid till annan komma att tillhandahålla länkar till externa webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part. Genom att länka till en sådan tredjepartswebbplats, åligger det dig att granska och godkänna webbplatsens användarregler innan du använder en sådan tredjepartswebbplats. Du är införstådd med och samtycker till att Crenna inte har någon kontroll över innehållet på sådana tredjepartswebbplatser och inte kan ta något ansvar för material skapat eller publicerat på och/eller av sådana tredjepartswebbplatser. Dessutom innebär en länk till en extern webbplats inte att Crenna har verifierat en sådan tredjepartswebbplats eller har något ansvar för de produkter eller tjänster som det hänvisas till på en sådan tredjepartswebbplats.

Crenna kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera detta juridiska meddelande. Crenna förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att när som helst utan föregående meddelande begränsa Webbplatsens tillgänglighet och/eller att helt stänga ner Webbplatsen. Om något eller några av villkoren eller bestämmelser i detta juridiska meddelande fastställs vara olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan verkställas, ska giltigheten och verkställbarheten för de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras.
HUVUDKONTOR

Crenna Plåt AB
Kvartsgatan 19
749 40 Enköping

0171-47 80 51
order@crenna.se
offert@crenna.se

TILLVERKNINGSENHETER

Enköping
Göteborg
Stockholm
Copyright © Crenna Plåt AB 2020. Juridiskt meddelande